OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EDITORIAL » Akanská přísloví — Zrcadlo společenských norem
Akanská přísloví — Zrcadlo společenských norem

Akanská přísloví — Zrcadlo společenských norem (Author: Bystiank80 photographer) 

Akanská přísloví — Zrcadlo společenských norem
OD DOPISOVATELE V GHANĚ
¶  CO JE přísloví? Podle jednoho slovníku to je „lidovou tradicí udržované mravní naučení v ustálené větné podobě“. Nigerijští Jorubové definují přísloví barvitěji — jako „koně, který může člověka rychle donést k odhalení nových myšlenek“.
¶  Význam přísloví neboli příslovečných rčení vystihuje jiné přísloví, které dobře znají ghanští Akanové: „S moudrým člověkem mluvíme v příslovích, ne běžnou řečí.“ To znamená, že moudrý člověk nepotřebuje přednášku, aby pochopil, co je správné. Vhodné přísloví podněcuje mysl, vštěpuje pochopení a může člověka motivovat, aby dělal to, co je správné.
¶  V Ghaně jsou přísloví hojně používána při svatebních obřadech a při pohřbech a prolínají i do lidové hudby. Nepostradatelná jsou také při diplomatických vyjednáváních. Mluvčí nebo vyslanec často používá přísloví velmi dovedně.
¶  Obratné používání přísloví je v akanské společnosti známkou moudrosti. Je zajímavé, že podle Bible král Šalomoun — muž známý svou moudrostí, vzdělaností a diplomatickými schopnostmi — údajně znal tři tisíce přísloví. Biblická přísloví byla inspirována Bohem a všechna jsou pravdivá, na rozdíl od přísloví založených na lidské zkušenosti a porozumění. Ať jsou lidská přísloví jakkoli moudrá, neměli bychom je tedy stavět na stejnou úroveň s Biblí. Podívejme se však na několik akanských přísloví.
Pojetí Boha
¶  Ghanská příslovečná rčení často připouštějí existenci Boha, což se promítá i do mnoha akanských přísloví. Ve filozofii Akanů nejsou žádné ateistické názory. Jedno přísloví například říká: „Dítěti nikdo nemusí ukazovat Boha.“ Boží existence je naprosto zřejmá i dítěti. Toto přísloví je často používáno, když se mluví o něčem, co je tak jasné, že i dítě to chápe automaticky, bez velkého vysvětlování.
¶  Další akanské přísloví zní: „I když od Boha utíkáš, je stále nad tebou.“ Jestliže se někdo pokouší přehlížet Boha, je to tedy jenom sebeklam. Podobnou myšlenku vyjadřuje i Bible, když říká, že Boží oči „jsou na každém místě a dávají pozor na lidi špatné i dobré“. (Přísloví 15:3) Každý z nás se tedy bude Všemohoucímu zodpovídat.
Vyjádření společenských norem a hodnot
¶  Podobně jako v jiných kulturách jsou i akanská přísloví pokladnicí společenských norem a hodnot. Sílu mluveného slova například dobře vyjadřuje tato ukázka: „Uklouznutí jazyka je horší než uklouznutí nohy.“ Neukázněný jazyk může skutečně způsobit velkou škodu a může mít za následek dokonce i něčí smrt. (Přísloví 18:21)
Avšak jazyk, který je držen na uzdě, může působit pokoj, jak to dokládá následující pořekadlo: „V přítomnosti jazyka se zuby nedohadují.“ Jedná se o to, že mezi znesvářenými stranami — například mezi mužem a jeho manželkou — lze záležitost přátelsky urovnat pomocí klidného rozhovoru. I když se to nepodaří, může obratné používání jazyka při usmiřování zabránit tomu, aby konflikt pokračoval.
Praktická moudrost
¶  Mnoho příslovečných rčení, která zdůrazňují praktickou moudrost, jasně vyjadřují hodnotu rozlišovací schopnosti a předvídavosti. Impulzivní, zbrklý člověk, který nedomýšlí důsledky svého jednání, by se mohl řídit radou tohoto rčení: „Nejdřív si najdi cestu k úniku, a pak můžeš dráždit kobru.“
¶  Rodič, který u svého dítěte pozoruje nějaké špatné rysy, by se možná chtěl řídit tímto příslovím: „Když vidíš, že rostoucí stonek by ti mohl vypíchnout oko, nepřiostříš jej, ale vytrhneš ho.“ Ano, každý špatný rys by měl být odstraněn, neboli v zárodku vyštípnut, dříve než způsobí skutečné problémy.
Narážky na místní a kulturní zvyky
¶  K pochopení významu některých přísloví je někdy třeba poznat místní kulturu. Akanové například pokládají za nezdvořilé, když ve společnosti jiných lidí, a to zvláště starších, někdo gestikuluje levou rukou. Na tuto společenskou zásadu naráží přísloví: „Nepoužívej levou ruku k tomu, abys ukázal, kde ses narodil.“ Jinými slovy, člověk by si měl vážit toho, co má, včetně svého původu.
¶  Jedno přísloví, které se nepřímo zmiňuje o tradičním způsobu stolování v typické akanské domácnosti, říká: „Dítě, které se naučí mýt si ruce, bude jíst s dospělými.“ Při jídle jsou totiž členové domácnosti seskupeni podle věku. Avšak dítě, které má dobré návyky, zejména pokud jde o tělesnou čistotu a společenské chování, se bude smět u stolu posadit ke svému otci a k dalším dospělým lidem. Přísloví zdůrazňuje, že úctu člověk nezíská na základě věku, ale spíše svým chováním.
¶  Zamýšlíte vstoupit do manželství? Uvažujte tedy o tomto akanském přísloví: „Manželství není jako palmové víno, které lze nejdřív ochutnat.“ Prodavači palmového vína, zkvašeného nápoje získaného z palmy, obvykle potenciálnímu zákazníkovi umožní, aby víno ochutnal dříve, než se rozhodne, zda si je koupí a v jakém množství. Manželství však nelze takovým způsobem vyzkoušet. Přísloví zdůrazňuje to, že manželský svazek je trvalý a manželství na zkoušku je nepřijatelné.
Střízlivé hodnocení věcí
¶  Velké množství příslovečných rčení, k nimž v minulosti Akanové došli, obsahuje pronikavé postřehy ze života lidí a zvířat. Na základě pozorného sledování kvočny a kuřat například vzniklo toto přísloví: „Kuře, které se drží své matky, dostane stehýnko z luční kobylky.“ Co to znamená? Pokud se člověk izoluje, snadno se na něj při rozdělování dobrých věcí zapomene.
¶  Každý, kdo viděl mrtvou žábu, určitě pochopí pravdivost tohoto rčení: „Celá délka žáby je vidět až po její smrti.“ Toto přísloví je často citováno tehdy, když je někdo nedoceněn. Pro člověka v takové situaci může být útěchou to, že až teprve v jeho nepřítomnosti mohou druzí docenit jeho dobré vlastnosti.
Přísloví ve zkratce
¶  Akanská přísloví se sice předávala z generace na generaci ústně, ale mnohá z nich se dochovala také v podobě symbolů. Tento druh umění je patrný v dřevěných řezbách, na ozdobných holích, zlatých závažích, tradičních látkách a také v moderních textilních vzorech. Návštěvníci ghanských uměleckých galerií mohou vidět vyobrazení muže lezoucího na strom, jemuž druhý muž podává pomocnou ruku. Je tím zobrazeno přísloví: „Pokud šplháš na dobrý strom, možná ti někdo pomůže.“   Základní myšlenka je jasná — pokud člověk usiluje o hodnotné cíle, někdo ho možná podpoří.
¶  Zvláště vhodnou příležitostí k uplatnění této formy umění, kterou jeden pisatel označil jako „textilní řečnictví“, jsou pohřby. Truchlivá atmosféra těchto událostí podněcuje lidi k tomu, aby uvažovali o životě. Proto vzory na smutečních šatech obsahují sdělení s filozofickým podtextem. Například látka, na které je vyobrazen žebřík nebo schody, připomíná přísloví: „Žebřík smrti člověk nepřeleze.“ To všem přítomným připomíná, že mají mít pokorný postoj a nežít tak, jako by se jich osobně smrt netýkala. (Kazatel 7:2)
¶  V akanské společnosti umí vyslanci nebo mluvčí místních náčelníků nejen obratně používat přísloví, ale na znamení svého úřadu také nosí hůl s motivy znázorňujícími uznávané hodnoty jejich kmene. Například pták nesoucí v drápech hlavu hada je zkratka přísloví, které říká: „Když se zmocníš hlavy hada, zbytek je jen pouhý provaz.“ Co se tím myslí? Neotálejte s řešením problémů.
Etiketa přísloví
¶  Při výběru přísloví, podobně jako v případě znázornění, je důležité, co chceme dokázat a komu. Nevhodné uplatnění přísloví by mohlo účinek našeho dokazování zmařit. A vzhledem k tomu, že v některých kulturách je používání přísloví důležitou složkou komunikační etikety, může každé nesprávné použití negativně ovlivnit názor lidí na řečníka.
¶  V Ghaně je na starší muže ve společnosti pohlíženo jako na tvůrce a opatrovníky přísloví. Příslovečné rčení je tedy často uváděno touto frází: „Naši starší muži říkají...“ A v situacích, kdy někdo mluví k mnohem starším lidem, je zdvořilé uvést přísloví takto: „Vy, starší muži, říkáváte...“ Z úcty k nim nechce mladý mluvčí vypadat, jako by starší muže poučoval o moudrosti obsažené v příslovích.
Několik cenných postřehů
¶  Přísloví mohou danému tvrzení předcházet nebo následovat po něm. Také mohou být do argumentace chytře vetkána, takže člověk musí danou problematiku dobře chápat, aby poznal, kdy je o nich zmínka. Například o pokorném a pokojném člověku může Akan říci: „Pokud by to záviselo jen na tom a tom člověku, nepadl by v této vsi jediný výstřel.“ To připomíná přísloví: „Kdyby to záviselo jen na hlemýždích a želvách, nepadl by v křoví jediný výstřel.“ Oba živočichové působí mírně, nenápadně a nemají tendenci útočit. Lidé, kteří takové vlastnosti mají, působí pokoj.
¶  Pokud byste na Akanovi chtěli, aby odříkal řadu přísloví, možná byste se museli spokojit jen s jedním: „Tam kde není spánek, nejsou žádné sny.“ Jinými slovy, člověk může používat přísloví pouze tehdy, když jsou k tomu vhodné okolnosti, stejně jako se sny zdají jen tehdy, když člověk spí. Závisí tedy na situaci, zda je přísloví použito.
------------------------------------------------------------------------------
[Poznámka pod čarou]
¶  Stojí za zmínku, že tento motiv se objevuje na látkách různých barev, nejen na tmavých látkách, jaké se obvykle používají na pohřbech.
------------------------------------------------------------------------------

Akanská přísloví — Zrcadlo společenských norem

 

NEWS

16.10.2018

The Family Crest

16.10.2018

NICOLE LIZÉE

16.10.2018

Valley Maker

14.10.2018

Martin Barre

13.10.2018

Arc Iris

13.10.2018

Caoilfhionn Rose

13.10.2018

The Helio Sequence

5.10.2018

KT Tunstall

5.10.2018

Haerts

4.10.2018

Murcof

archiv

ALBUM COVERS X.

Broken English Club — White Rats (August 21, 2018)
Tais Awards & Harvest Prize
Za Zelenou liškou 140 00 Praha 4, CZE
+420608841540