Kassel Jaeger ‎— Le Lisse et le Strié (May 9, 2019)                   Kassel Jaeger ‎— Le Lisse et le Strié (May 9, 2019) Pamela MÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃéndez ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃâ Time (22 Feb 2019)•       François Bonnet, který vydává hudbu jako Kassel Jaeger, je umělec s nesmírným respektem ke zvuku. Kromě toho, že provozoval nepostradatelný archivní label INA~GRM, jeho kniha „The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago“ publikovaná Urbanomicem na počátku tohoto roku, přispěla jeho nápady k různorodosti zvuku a lingvisticky podvratnému způsobu, jakým je zpracováváme na globální úrovni v diskurzu.
Bonnetova úcta k „posouvajícím zvukovým teritoriím“, které ho obklopují, je komunikována hluboce osobním způsobem, jakým konstruuje svou hudbu; na „Le Lisse et le Strié “zpracovává zvuky s definovanou představou o struktuře v mysli, vyřezává je do prostorných, vrstvených prostředí. Uvádí se, že album bylo „koncipováno jako zkoumání dvou konceptů„ hladkého“ a „pruhovaného“, tedy dvojího ohniska, které se odráží v tom, jak mnoho šumů a pulzů zabírá stereo~prostor; některé neklidně odplují z kanálu na kanál, jako by byli „uzavřeny“, zatímco jiné expandují a uzavírají smlouvu se svobodou organické entity. V procesu vytváření těchto abstraktních zvuků se Bonnet ocitá ve světě, kde zvuky nejsou ovlivňovány jejich kontextem v reálném světě, a místo toho jsou posluchači přiděleni autonomií — tato myšlenka je velmi v souladu s Bonnetovými spisy. Absence konceptu na albu „Le Lisse et le Strié“ se hemží vznešenými mraky syntetických křivek, elektrických prasklin a občasných náznaků neošetřených nahrávek; ale je to také studie o tom, jak může jedna osoba kreativně využít svou vlastní identitu jako rafinovaného posluchače a současně procesoru zvuku.
Location: Paris, France
Album release: May 9, 2019
Record Label: INA~GRM
Duration:     32:49
Tracks:
1. Serpentine Mosaic   9:54
2. Prismatic Haze   5:46
3. Ocelli for NVD   10:39
4. Mortes~Eaux   6:30
∴    Artwork: Lucie Stahl
∴    Composer: François J. Bonnet
Description:
•   ‘Le Lisse et le Strié’ is a new work by french composer François J. Bonnet, released under his project name Kassel Jaeger. Based in Paris, Bonnet is the Director of INA~GRM. He is also a writer and theoretician (The Order of Sounds, A Sonorous Archipelago and The Infra~World have been published in english by Urbanomic). As a musician, Bonnet has been collaborating with artists such as Stephen O’Malley, Oren Ambarchi or Jim O’Rourke and most of his recent work has been published by Editions Mego.
•   ‘Le Lisse et le Strié’ has been conceived as an exploration of the two antagonist concepts of ​“smooth” and ​“striated”, applied to the realm of electroacoustic sounds. If the ​“smooth” is linked to ​“nomos” as an open space of organic distribution, the ​“striated”, on the contrary, is associated to ​“logos”, as an enclosed space defined by a grid.
•   Elaborating a dialogue between these aspects, Kassel Jaeger draws an intermediary space where pulsations become textures and layers, and where rhythmic elements are found in the qualities and bodies of sounds instead of being functionalised, pre~determined sound objects, abstracted and frozen onto a temporal grid. The concept of ​“striated” is audible only through the sonic landscape it inhabits, like the stripes of the camouflage fur of wild animals only exist as such in the woods and long grass, disappearing into a potential uselessness in a desert plain.
Review
Jack Davidson | May 14, 2019
•   François Bonnet, who releases music as Kassel Jaeger, is an artist with an immense respect for sound. Apart from running the indispensable archival label INA~GRM, his book The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago, published by Urbanomic earlier this year, contributed his ideas about the heterogeneity of sound and the lingually subversive way in which we process it to the global discourse. Bonnet’s reverence for the “shifting sonic territories” that surround him is communicated by the profoundly personal way in which he constructs his music; on Le Lisse et le Strié, he processes sounds with a defined idea of texture in mind, sculpting them into spacious, layered environments. It’s stated that the album was “conceived as an exploration of the two antagonist concepts of ​’smooth’ and ​’striated’,” a duality of focus reflected by how the multitude of hums and pulses occupy the stereo space; some restlessly flit from channel to channel, as if they are “enclosed,” while others expand and contract with the freedom of an organic entity. In the process of creating these abstract soundscapes, Bonnet finds himself in a world where sounds are not fettered by their context in the real world, and instead are allotted autonomy by the listener — an idea very much in line with Bonnet’s writings. Absent of concept, Le Lisse et le Strié ambles through sublime clouds of synthetic curves, electric crackles, and occasional hints of untreated recordings; but it’s also a study in how one person can creatively utilize their identity as an astute listener and processor of sound. https://noisenotmusic.com/ 
Bandcamp: https://kasseljaeger.bandcamp.com/album/le-lisse-et-le-stri 
Twitter: https://twitter.com/kasseljaeger 
Website: http://kasseljaeger.com/ 
Contact: contact@kasseljaeger.com 
______________________________________________