ROBERT FRIPP — THE KITCHEN (New York, NY) — 05 FEB 1978  ROBERT FRIPP — THE KITCHEN (New York, NY, USA) — 05 FEB 1978 
⦿    By the time Robert Fripp arrived at The Kitchen, one of New York’s leading avant~garde arts spaces, King Crimson had been declared dead and buried for nearly three and a half years. Having used the resulting space to spend time in search of personal equilibrium through a spiritual retreat, this public unveiling of Frippertronics presented Fripp as the living embodiment of the ‘small, independent, mobile and intelligent unit.’
⦿    Such was the demand to see the dapper~suited Englishman performing in New York, a second show was added on the night with long queues braving the freezing cold weather. The importance of the performance wasn’t lost on bootleggers and for several years a double LP of the first house show had been in circulation.
⦿    However, as Frippertronics expert as Al Okada observes this bootleg LP had been released at the wrong speed and with tracks appearing out of sequence. Listening to the work of DGM’s Alex ‘Stormy’ Mundy in restoring both the first and second houses, Okada says, “This new transfer, direct from the master tapes, enhanced with solos from bootlegged cassette recordings, has vastly improved on that sound quality. This is by far and away the ‘definitive version.’”
⦿    Al continues, “I am particularly struck by the opening section of 1st House~Loop I, which is very reminiscent of a fanfare. This was highly appropriate for the opening piece of the world premiere of Frippertronics. Loop II opening is also extremely memorable to my ears. There’s some great soloing on top of Loop IV with the end of that piece sounding like cars whizzing past on a highway.”
⦿    Okada comments that this show is important for another reason — the lack of any “beeping” type sounds that would be a hallmark of future performances. “Those sounds are created by a signal bypass switch, added to the pedalboard. It’s likely that at the time of this show, Fripp had not discovered this technique. All notes played here are either played directly or are swept in via volume pedal. This is a subtle yet distinct difference, distinguishing itself from all subsequent Frippertronics performances. 2nd House~Loop III at around 10 minutes in, Fripp creates some riveting sounds that can be best described as a fleet of dive~bombing wartime aircraft. These are just a few of the many highlights for me.” — Robert Fripp — Guitar
Duration:     70:59+73:39 => 144:38
Tracks:
1st house (5th Feb., 1978)
01 Loop I   7:34
02 Loop II   26:07
03 Loop III   12:19
04 Loop IV   12:31
05 Loop IV And Solo   12:28
2nd house (5th Feb., 1978)
01 Loop I   13:14
02 Loop II   17:39
03 Loop III   31:11
04 Partial Loop III And Solo   11:35
Robert Fripp
Review
⦿    „Čekal jsem na tuto show od chvíle ukázky testovací smyčky před několika lety. 2 hodiny a 24 minut blaženého Frippertronics. Absolutně doporučuji každému, kdo je do zvukových scén RF.“ — Alan Pierce
⦿    Was honoured and thrilled to contribute some thoughts on the historic world premiere solo Frippertronics performance in 1978. If you’re a fan of Robert Fripp’s classic guitar playing, this is an essential purchase. Part of this was widely bootlegged, but this here is the complete performance with massively improved fidelity from the master tapes themselves. Merry Christmas indeed !
_____________________________
⦿    Než Robert Fripp dorazil do The Kitchen, jednoho z předních avantgardních uměleckých prostorů v New Yorku, byli King Crimson téměř tři a půl roku prohlášeni za umrtvené a pohřbené. Toto veřejné odhalení Frippertronics využilo výsledný prostor k trávení času hledáním osobní rovnováhy prostřednictvím duchovního ústupu a představilo Frippa jako živé ztělesnění „malé, nezávislé, mobilní a inteligentní jednotky“.“
⦿    Taková byla poptávka po Angličanovi, vhodném pro dappery vystupujícím v New Yorku. Pak v noci byla přidána druhá show s dlouhými frontami, které brzdily chladné chladné počasí. Důležitost představení se neztratila ani kvůli bootlegům a několik let bylo v oběhu dvojité LP z první domácí show.
⦿    Jak však odborník Frippertronics Al Okada  poznamenává, toto bootlegové LP bylo vydáno se zkreslenou rychlostí a se stopami, které se objevují mimo reálný sled. Když poslouchal práci Alexe „Stormy“ Mundyho při obnově prvního i druhého domu, Okada říká: „Tento nový přenos, přímo z hlavních pásů, vylepšený o sóla z paušálních kazetových nahrávek, se v této kvalitě zvuku výrazně zlepšil. Toto je zdaleka „konečná verze“.““
⦿    Al pokračuje: „Obzvláště mě zasáhla úvodní část 1. House~Loop I, která velmi připomíná fanfáry. To bylo velmi vhodné pro zahájení světové premiéry Frippertronics. Otevření smyčky II je pro mé uši také velmi nezapomenutelné. Na vrcholu Loop IV je nějaké velké sólo, jehož konec zní jako auta, která projíždějí kolem dálnice.“
⦿    Okada poznamenává, že tato show je důležitá ještě z jiného důvodu — nedostatek zvuků typu „pípání“, které by byly charakteristickým znakem budoucích představení. „Tyto zvuky jsou vytvářeny spínačem přemostění signálu přidaným na pedalboard.“ Je pravděpodobné, že v době této show Fripp tuto techniku ještě ​​neobjevil. Všechny zde zahrané noty jsou přehrávány přímo nebo jsou zametány pomocí pedálu hlasitosti. Jedná se o jemný, ale zřetelný rozdíl, který se odlišuje od všech následných představení Frippertronics. 2. House~Loop III asi za 10 minut, Fripp vytváří některé strhující zvuky, které lze nejlépe popsat jako flotilu bombardovacích válečných letadel. To jsou pro mne jen některé z mnoha vrcholů.“ — Robert Fripp — kytara